Obsah

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století, přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211–1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.

V přízemí je instalována haptická expozice sochařských děl českého gotického umění, nabízející ojedinělou hmatovou zkušenost s kopiemi význačných gotických památek.

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu (zvl. Franky, Rakousy, Sasko, viz např. H. Pleydenwurff, A. Altdorfer, H. Hesse, L. Cranach st., ad.).

Mezi špičkové exponáty instalace a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů (Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu) a umělecké práce spjaté s opětovným vzmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP).

 

Cyklus Obrazy a hudba

Ve snaze reflektovat některé momenty historie Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se vracíme k úspěšnému cyklu Obrazy a hudba, který Vás po sedmi letech znovu zavede do Anežského kláštera.

Před každým koncertem cyklu Obrazy a hudba proběhne odborná přednáška kurátora Národní galerie k projekci vybraného obrazu ze Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.

Návštěvníci koncertu mohou své vstupenky na koncert použít ke vstupu do výstavních prostor NG v Praze, kde se setkají s originálem výtvarného díla z přednášky.

Vstupenky jsou přenosné.

Cyklus je pořádán ve spolupráci se Sbírkou starého umění Národní galerie v Praze.

 

Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
Praha 1
Česká republika
CZ
metro – trasa A: stanice Staroměstská
metro – trasa B: stanice Náměstí Republiky
tramvaj – č. 5, 8, 14: zastávka Dlouhá
tramvaj – č. 17: zastávka Právnická fakulta
autobus – č. 207: zastávka Právnická fakulta
parkování – v podzemních garážích na náměstí Jana Palacha

Bezbariérový přístup